Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Klokkarneset Panorama i Senja kommune

04.01.2024


Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Klokkarneset Panorama i Senja kommune (PlanID: 202203).

Forslagstiller er Skaland Dagligvare AS, plankonsulent er Fjellknatt Arkitektstudio AS.

Orientering

Planområdet ligger på Klokkarneset på Skaland i Senja kommune, hvor forslagsstiller ønsker å bygge boliger på eiendommen 310/4. Eiendommer som inngår i planavgrensningen; gnr/bnr. 310/4, 310/126, 310/5 og 310/122. Avstanden til dagligvarebutikk er 600 meter. Avstand til Finnsnes er 58 kilometer, og beregnes til en liten times kjøretur med bil. Planområdet er på ca. 12,5 dekar og vil bli regulert til boligformål, grøntformål/friluft og vegformål.

For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan.

Formål

Forslagsstiller ønsker å utvikle et boligområde med sentral beliggenhet på Skaland med nærhet til natur og sjø. Planen vil øke Skalands boligtilbud, spesielt med tanke på leiligheter. Planen legger til rette for varierte boliger av ulik størrelse som gir grunnlag for attraktivitet og gode bomiljøer for ulike aldersgrupper og livssituasjoner.

Planstatus

I gjeldende kommunedelplan for landområdene i tidligere Berg kommune er planområdet i hovedsak regulert til bebyggelse og anleggsformål. Den delen av planområdet som ligger innenfor reguleringsplan for «Skaland ytre» er regulert til friluftsområde. En liten del i øst i planområdet er regulert til boligformål.

Oppstartsmøte

Det er gjennomført oppstartsmøte med Senja kommune den 15.11.2022 i henhold til plan og bygningsloven §12-8.

Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurderingikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan og bygningsloven. For informasjon om prosessen vises det til referat fra oppstartsmøte den 15.11.2022.

Medvirkning

Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside https://www.fjellknatt.no/. Berørte parter vil ved behov bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Strandveien 16, 9300 Finnsnes eller e-post inga@fjellknatt.no innen 12.02.2024.

Fristen for å komme med innspill er satt til 12.02.2024.

Vedlegg 

Klikk for nedlasting: