Varsel om oppstart av reguleringsarbeid med konsekvensutredning og høring av forslag til planprogram: Områderegulering for Botnhamn sentrum, Senja kommune

10.06.2024


I henhold til §12-2, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven, kunngjøres det herved oppstart av områderegulering og høring av planprogram for Botnhamn sentrum i Senja kommune (PlanID: 5530 202401).

Planen er vurdert å være konsekvensutredningspliktig etter «forskrift om konsekvensutredninger». Forslag til planprogram blir derfor også lagt ut samtidig med oppstartsvarselet. Planprogrammet beskriver hva som skal utredes, metoder, fremdrift og opplegg for medvirkning.

Forslagsstiller er Senja kommune. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunen og Botnhamn Fisk AS, Botnhamn Sveis AS, Gullfesken AS, Hekkingen Holding AS, Handelshus Meyer & Co AS, Nord Senja Fisk AS, Oddvar Nes AS og Botnhamn sjark og småbåtforening om utarbeidelse av denne planen.
Plankonsulent er Fjellknatt Arkitektstudio AS.


Orientering
Området er på 550 dekar og vil bli regulert til næring, bolig, park, forretning, kai, fergeleie og småbåthavn.
Botnhamn ligger i Nord-Senja, og i 2015 hadde tettstedet 278 innbyggere. I Botnhamn finner man det meste man trenger i det daglige, som butikk, skole, ungdomshus/ bygdehus, museum, barnehage og arbeidsplasser. Det tar 1 time og 11 min å kjøre til Finnsnes, og 2 timer og 23 min å kjøre til Tromsø hvis man tar fergen fra Botnhamn.
I dag består store deler av planområdet av næring, her ønskes det å utvide bedriftenes handlingsrom som kan tilrettelegge for at bedriftene kan utvikle seg videre. Med denne planen er det viktig å tenke lenger fram i tid, hvor det gis et større handlingsrom og der de ulike eiendommene blir planlagt i en helhet. Dette gjøres gjennom å erstatte de eksisterende detaljreguleringsplanene, samt inkludere et større område i en felles områdereguleringsplan. På denne måten vil det oppnås en helhetlig og mer fleksibel plan.


Formål
Formålet med områdereguleringsplanen er å styrke Botnhamn som et attraktivt og funksjonelt fiskevær gjennom videreutvikling av eksisterende kvaliteter i planområdet. Dette innebærer å tilrettelegge for utvikling av næring, boligområder, rekreasjon og infrastruktur, samt tilrettelegging for god sameksistens mellom disse.
For å realisere dette må det utarbeides en områdereguleringsplan.


Planstatus
Nesten hele planområde omfattes av kommuneplanens arealdel (2014) for tidligere Lenvik kommune og Kystsoneplan (2021). Kommuneplan for Senja kommune er i skrivende stund under utarbeidelse/rullering.

Den nye områdereguleringsplanen vil erstatte eksisterende detaljreguleringsplaner i området. Planene som blir erstattet er: 5421_195-1 Mindre vesentlig endring i Botnhamn sentrum nord, 5421_274 Reguleringsplan liggekai Botnhamn, 5421_293 Reguleringsplan for sjark- og småbåthavn i Botnhamn og 5421_250 Reguleringsplan Fergekai i Botnhamn.


Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med Senja kommune den 18.04.24 i henhold til plan og bygningsloven §12-8.
Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan og bygningsloven. Forslaget til planprogrammet beskriver hva som skal utredes.
For nærmere vurdering vises til planinitiativ av 22.04.2024, og referat fra oppstartsmøte den 18.04.24.


Medvirkning
Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside https://www.fjellknatt.no/. Berørte parter vil ved behov bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.
Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Strandveien 16, 9300 Finnsnes eller e-post inga@fjellknatt.no innen 14.08.2024.

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Fristen for å komme med innspill er satt til 14.08.2024.

Kopi av merknader m.m. skal i tillegg sendes til Senja kommune. Det vil bli invitert til samrådsmøte under planarbeidet etter behov.

Vedlegg 

Klikk for nedlasting: