Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for VALVÅG i Senja kommune

16.12.2021

Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for gnr. 206 bnr. 3,13,14 og 18 i Senja kommune. PlanID: 202113.


Orientering

Området er på ca. 14 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, veg og grønt-formål.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Senja kommune den 10.12.2021 i henhold til plan og bygningsloven §12-8. Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan og bygningsloven. 

Formålet med planen

Forslagstiller er grunneier, og ønsker å fradele eiendommen 206/3 med tre hyttetomter. For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan. Planinitiativet samsvarer i all hovedsak med kommuneplan.

Medvirkning

Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside https://www.fjellknatt.no/

Berørte parter, som for eksempel naboer vil ved behov (eller etter ønske) bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46B, 9300 Finnsnes, e-post marion@fjellknatt.no innen 19.01.2022

Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786. Forslagsstiller Herbjørg Valvåg.

Fristen for å komme med innspill er satt til 19.01.2022 


Vedlegg