Revidering og ferdigstillelse av plandokumenter for 15/6, 15/7 og 15/8 i Salangen kommune

06.10.2021
  • Privat planforslag. 
  • 29,1 dekar. 
  • Reguleres til boligformål, vegformål, naust, lekeplass, friområde 


Status: Endelig vedtatt plan 
Planmyndighet: Salangen kommune

Medarbeidere: Marion Olsen - Plankonsulent