Revidering og ferdigstillelse av plandokumenter for 15/6, 15/7 og 15/8 i Salangen kommune

06.10.2021

Detaljregulering

Status: Vedtatt 
Planmyndighet: Salangen kommune

  • Privat planforslag. 
  • 29,1 dekar. 
  • Reguleres til boligformål, vegformål, naust, lekeplass, friområde 

Medarbeidere:

Marion Olsen - Plankonsulent