Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for LEIRKJOSEN REKREASJONSANLEGG i Senja kommune

22.09.2020

Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr 108 bnr 4 og 10, samt gnr 108 bnr 1, 27, 35 og deler av 49 i Leirkjosen, Laukvika i Senja kommune. PlanID 5421-202003

Forslagsstiller er Norfish AS.

Orientering
Området er 65,4 dekar totalt og vil bli regulert til fritids- og turistformål, LNFR, vegformål, parkering, grav og urnelund, småbåtanlegg.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF-formål.

Formålet med planen
Forslagsstiller er grunneier av 108/4 og 10 og ønsker å videreutvikle sin eksisterende gård for turismebruk. Dette medfører at det må utarbeides en detaljreguleringsplan. Det ble under UFS-møte 26.08.2020 satt vilkår om at planarbeidet kunne startes hvis man inkluderte gravlunden.

Medvirkning
Planstart er varslet ved annonse i Troms Folkeblad (22.09.2020), brev/epost er sendt til grunneiere, naboer og myndigheter, og er kunngjøring på vår nettside www.fjellknatt.no.
Plankonsulent vil rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Vi oppfordrer til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet, dette vil være viktig grunnlag og opplysning til plankonsulent for videre utarbeidelse av detaljplan.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46B, 9300 Finnsnes, eller e-post marion@fjellknatt.no innen 10.04.2020. 
Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786 ved behov for nærmere opplysninger.

Fristen for å komme med innspill er satt til 13.10.2020