Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for DALTUN I VASSVIK i Tranøy kommune

16.05.2019

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for gnr 17 bnr 38 Daltun, Vassåsen 66 i Tranøy kommune. 

Forslagsstiller er Jim Jakobsen.

Orientering
Området er på 2,7 dekar og vil bli regulert boligbebyggelse.

Medvirkning
De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette. Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post monica@aktorprosjektering.no innen 15.06.2019. Kontaktperson er Monica Schultz, telefon 920 67 288 ved behov for nærmere opplysninger.

Planen medfører etter kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.  

Fristen for å komme med innspill er satt til 15.06.2019

Vedlegg