Detaljregulering for Nye Seljestad

04.07.2019
  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, veg, fortau, grønnstruktur. 
  • 20 dekar.Type plan: Detaljregulering

Planmyndighet: Senja kommune

Status: Endelig vedtatt plan

Hovedformål: Bolig

Medarbeider: Monica Schultz, Marion Olsen