Nye Seljestad

04.07.2019

Detaljregulering

Status: Vedtatt
Myndighet: Senja kommune 

  • Privat planforslag. 
  • Reguleres til småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, veg, fortau, grønnstruktur. 
  • 20 dekar.