Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for HAMN I SENJA i Berg kommune

09.07.2019Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr 17 bnr 3 m.fl. i Berg kommune.

Forslagsstiller er Senja reiseliv AS.

Orientering
Området er ca. 258 dekar totalt og vil bli regulert til fritids-, rekreasjons- og turismebruk. Planen vil i tillegg til turistanlegg og tilhørende havn, også inneholde arealer avsatt til boliger og fritidsboliger, samt grøntarealer. I kommuneplanens arealdel er det allerede avsatt områder for småbåthavn, bolig og reiselivsanlegg.

Formålet med planen
Forslagsstiller er grunneier av 17/3 m.fl. og ønsker å videreutvikle et eksisterende attraktivt anlegg for fritids-, rekreasjons- og turismebruk. Dette medfører at det må utarbeides en ny og tidsriktig detaljreguleringsplan (reguleringsendring) som vil erstatte og rydde opp i dagens plansituasjon med flere eldre og til dels uoversiktlige planer.

Medvirkning
Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside www.aktør.no/aktor-prosjektering.
Naboer og berørte parter vil bli innkalt til informasjonsmøte 09.08.19. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Berg kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.
Vi oppfordrer til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet, dette vil være viktig grunnlag og opplysning til plankonsulent for videre utarbeidelse av detaljplan.


Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post monica@aktorprosjektering.no innen 15.08.2019. Kontaktperson er Monica Schultz, telefon 920 67 288 ved behov for nærmere opplysninger.


Fristen for å komme med innspill er satt til 15.08.2019 (Ny frist 16.09.2019)

Vedlegg