Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for SLÅTTEBAKKEN NORDLYSOBSERVATORIUM i Senja kommune

14.03.2020Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr. 118 bnr. 3 og 4. i Senja kommune.

Forslagsstiller er Slåttebakken AS.

Orientering
Området er 119 dekar totalt og vil bli regulert til fritids- og turistformål. Planen vil i tillegg til turistanlegg også inneholde arealer avsatt til 2 boliger, veg og grøntarealer. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF-formål.

Formålet med planen
Forslagsstiller er grunneier av 118/3 og 4 og ønsker å videreutvikle sin eksisterende gård for turismebruk. I tillegg legges det til rette for to boligtomter i overkant av gården. Dette medfører at det må utarbeides en detaljreguleringsplan.

Medvirkning
Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev/epost til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside www.fjellknatt.no.
Plankonsulent vil rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Vi oppfordrer til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet, dette vil være viktig grunnlag og opplysning til plankonsulent for videre utarbeidelse av detaljplan.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46B, 9300 Finnsnes, eller e-post marion@fjellknatt.no innen 10.04.2020. 
Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786 ved behov for nærmere opplysninger.

Fristen for å komme med innspill er satt til 10.04.2020 

(NB, fristen er utvidet til 24.04.2020)