Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for REFSHAMNA  i Tranøy kommune

16.05.2019

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeidet med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for "REFSHAMNA" i Tranøy kommune.

Forslagsstiller er Refsnes gård Sissel Katrine Hole.

Orientering
Området er på 235 dekar og vil bli regulert til småbåthavn, fritids- og turistformål, friluftsformål sjø og land og vei.

Medvirkning
De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post monica@aktorprosjektering.no innen 15.06.2019. Kontaktperson er Monica Schultz, telefon 920 67 288 ved behov for nærmere opplysninger.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Tranøy kommune. Planen medfører etter kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven


Fristen for å komme med innspill er satt til 15.06.2019

Vedlegg