Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for MIKKELBOSTAD i Dyrøy kommune

26.03.2021Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for gnr 25 bnr 3,9, 35 og 36 i Mikkelbostad, Dyrøy kommune. PlanID 5420 2021001.

Orientering

Området er på 66 dekar og vil bli regulert til fritids- og turistformål, fritidsbebyggelse, LNFR, friluftsformål, vegformål og havneformål. I kommuneplanens arealdel ligger området avsatt til fritids- og turistformål samt LNF. Planen berører også Kystplan for Midt- og Sør-Troms med avlagt ferdselsformål.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Dyrøy kommune den 05.03.2021 i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. Etter oppstartsmøtet har plangrensen blitt noe justert. Plangrensen kommer som eget vedlegg i varselet. Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.

Formålet med planen
Forslagstiller er grunneiere, og ønsker å benytte deler av eiendommen 25/3 og 25/9 til fritidsformål og turisme. For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan.

Medvirkning
Planstart er varslet ved annonse i Troms Folkeblad (26.03.2021), brev/epost er sendt til grunneiere, naboer og myndigheter.
Plankonsulent vil rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Dyrøy kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Vi oppfordrer til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet, dette vil være viktig grunnlag og opplysning til plankonsulent for videre utarbeidelse av detaljplan.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, e-post marion@fjellknatt.no eller pr post Storgata 46B, 9300 Finnsnes innen 23.04.2021.

Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786. Forslagsstiller er Dyrøy Holiday As og Kai Krogh 

Fristen for å komme med innspill er satt til 23.04.2021 


Vedlegg