Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning og høring av forslag til planprogram for Tortenlia boligfelt i Senja kommune

17.11.2023


I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 varsler Fjellknatt Arkitektstudio om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og høring av planprogram, for gnr/bnr. 58/24, 58/30, 58/10, 58/120 og 58/60, i Tortenlia, i Senja kommune

(PlanID: 5421 202301).


Orientering

Planområdet er på ca. 53 dekar, fordelt på to områder og vil bli regulert til boligformål. Planen samsvarer ikke med kommuneplanenes arealdel og medfører krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger §6b, vedlegg l punkt 25.


Formålet med planen

Intensjonen med planen er å utvikle et attraktivt boligområde i et sentralt, men landlig område i tilknytning til eksisterende boligområde. Det ønskes å tilby litt flere varierte boligtypologier enn det som finnes i Senja kommune fra før, for eksempel atriumhus og frittstående boliger i tun. Planen er i tråd med kommunens behov for flere varierte boliger i Senja kommune.


Medvirkning

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Eventuelle merknader til planprogrammet eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Strandveien 16, 9300 Finnsnes eller e-post post@fjellknatt.no innen 13.01.2024

Kontaktperson er Inga Tamosaityte, telefon 93 68 39 86. Forslagsstiller er Taj Holding AS.

Oppstartvarsel og forslag til planprogram legges også ut på www.fjellknatt.no

Kopi av merknader m.m. skal i tillegg sendes til Senja kommune. Det vil bli invitert til samrådsmøte under planarbeidet etter behov.Vedlegg 

Klikk for nedlasting: