Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for SKROLSVIK TURIST- OG FRITIDSANLEGG i Tranøy kommune

27.05.2019

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Skrolsvik turist- og fritidsanlegg i Tranøy kommune. PlanID 1927201906.

Orientering
Området er på om lag 100 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthavn, veg og frilufsformål.

Medvirkning
De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post marion@aktorprosjektering.no innen 30.06.2019. Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786 ved behov for nærmere opplysninger. Forslagsstiller er Gunnar M. Torgersen.

Kopi av merknader m.m. skal i tillegg sendes til kommunen. Det vil bli invitert til samrådsmøte under planarbeidet etter behov.

Planen medfører etter kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Fristen for å komme med innspill er satt til 30.06.2019

Vedlegg