Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for SKOGHUSTOPPEN i Senja kommune

16.04.2021


Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for gnr 62 bnr 18,20,22,28,51,64,65,66,67 samt gnr 63 bnr 8 i Senja kommune. PlanID 5421202106.

Orientering

Området er på 36,5 dekar. I kommuneplanens arealdel ligger området avsatt til bolig. 

Det er gjennomført oppstartsmøte med Senja kommune den 07.04.2021 i henhold til plan og bygningsloven §12-8. Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan og bygningsloven. 

Formålet med planen
Forslagstiller er grunneier, og ønsker å regulere til boligformål. Det må også reguleres til veg, grøntområde/LNF samt videreføring av mindre del av eksisterende næringsområde. For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan.


Medvirkning

Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside https://www.fjellknatt.no/

Berørte parter, som for eksempel naboer vil ved behov (eller etter ønske) bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46B, 9300 Finnsnes, e-post marion@fjellknatt.no innen 07.05.2021

Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786. Forslagsstiller J E Prosjekt 2 AS 

Fristen for å komme med innspill er satt til 07.05.2021 


Vedlegg