Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for RISØYNES i Tranøy kommune

11.06.2018

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeidet med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for RISØYNES i Tranøy kommune.

Forslagsstiller er Bodil Matsson og Magne Hanssen.

Orientering
Området er på 148 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, bolig, turistformål, veg, LNFR og småbåthavn og er i samsvar med kommuneplanen.

Det er gjennomført oppstartmøte i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.

For nærmere vurdering vises til planinitiativ av 30.04.2018 og referat fra oppstartmøte den 14.05.2018


Fristen for å komme med innspill er satt til 14.05.2018

Vedlegg