Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for REFSNES HYTTEFELT  i Tranøy kommune

16.05.2019

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeidet med utarbeiding av privat forslag til detaljreguleringsplan for "REFSNES HYTTEFELT" i Tranøy kommune. 

Forslagsstiller er Refsnes gård Sissel Katrine Hole.

Orientering
Området er på om lag 180 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, veg og frilufsformål.

Det er gjennomført oppstartsmøre med Tranøy kommune. Planen medfører etter kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.

Medvirkning 
De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post marion@aktorprosjektering.no innen 15.06.2019. Kontaktperson er Marion Carstensen Olsen, telefon 413 87 786 ved behov for nærmere opplysninger.


Fristen for å komme med innspill er satt til 15.06.2019

Vedlegg