Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for OTERNES i Senja kommune

05.11.2021

Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Gbnr. 244/14 i Senja kommune.


Orientering

Området er på ca. 13 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse. Det vil også reguleres til veg for å sikre adkomst.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Senja kommune den 02.11.2021 i henhold til plan og bygningsloven §12-8. Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan og bygningsloven. 

Formålet med planen

Forslagstiller er grunneier, og ønsker å fradele eiendommen 244/14 med tre hyttetomter. For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan. Planinitiativet samsvarer med kommuneplan.

Medvirkning

Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside https://www.fjellknatt.no/

Berørte parter, som for eksempel naboer vil ved behov (eller etter ønske) bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46B, 9300 Finnsnes, e-post marion@fjellknatt.no innen 30.11.2021

Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786. Forslagsstiller Jan S. Olsen

Fristen for å komme med innspill er satt til 30.11.2021 


Vedlegg