Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for NYE SELJESTAD i Lenvik kommune

26.06.2018

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes opp med utarbeiding av privat forslag til detaljreguleringsplan for «NYE SELJESTAD» på Finnsnes i Lenvik kommune.

Forslagsstiller er Consept Eiendom AS.

Orientering
Området er på om lag 20 dekar og vil bli regulert til småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, vei, fortau og grønnstruktur og utarbeides med utgangspunkt i gjeldende sentrumsplan for Finnsnes.

Medvirkning
De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til AKTØR prosjektering AS, postadresse pb. 223, 9305 Finnsnes eller e-post monica@asb.no innen 15.08.2018. Kontaktperson er Monica Schultz, telefon 920 67 288 ved behov for nærmere opplysninger.

Oppstartvarsel og plandokumenter legges ut på www.asb.no/aktor-prosjektering og www.lenvik.kommune.no

Kopi av merknader m.m. skal i tillegg sendes til kommunen.

Det vil bli invitert til samrådsmøter under planarbeidet etter behov.

Det er gjennomført oppstartmøte med Lenvik kommune. Planen medfører etter kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven.


Fristen for å komme med innspill er satt til 15.08.2018

Vedlegg