Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Detaljregulering for LAUKVIKNESET i Senja kommune

13.01.2022

I henhold til §§12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven, kunngjøres det herved oppstart av privat detaljregulering med konsekvensutredning og høring av planprogram for Laukvikneset ved Finnsæter, Senja kommune (PlanID:5421 202112).


Orientering

Planområdet omfatter gbnr. 317/1, deler av 317/74 (fylkesveg) samt liten del av 317/6 (sikttrekant/veg) og er på ca.31 dekar. Området vil bli regulert til fritidsbebyggelse, veg, småbåtanlegg, og naturområde.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Senja kommune den 12.11.2021 i henhold til plan og bygningsloven §12-8. Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan og bygningsloven. Temaer som skal konsekvensutredes er reindrift og natur/miljø.

Formålet med planen

Forslagstiller har avtale med grunneier om å regulere og skille ut fem hyttetomter fra Gbnr 317/1. For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan. Intensjonen er å skape et fritidsboligområde med nærhet til sjø og natur, samt oppføre byggverk og infrastruktur som ikke dominerer i landskapet.

Planinitiativet samsvarer ikke med kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til LNFR-formål.

Medvirkning

Planstart og høring av planprogram varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside https://www.fjellknatt.no.

Berørte parter, som for eksempel naboer vil ved behov (eller etter ønske) bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46B, 9300 Finnsnes, e-post marion@fjellknatt.no innen 24.02.2022

Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786. Forslagsstiller er Geir-Henning Wintervoll 

Fristen for å komme med innspill er satt til 24.02.2022 


Vedlegg