Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for KROMMA STEINUTTAK i Tranøy kommune

06.07.2019

Aktør Prosjektering AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr 17 bnr 12. i Tranøy kommune.

Forslagsstiller er TSF Entreprenør AS, som driver av Kromma steinuttak.

Orientering
Området er ca. 65 dekar og vil bli regulert til masseuttak og vei. I kommuneplanens arealdel er det avsatt et område på 40.8 daa til masseuttak hvor resten er regulert som LNFR område.'

Medvirkning
Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår nettside www.aktør.no/aktor-prosjektering og www.tranoy.kommune.no/planid192709

Naboer og berørte parter vil bli innkalt til informasjonsmøte 07.08.19. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Tranøy kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Vi oppfordrer til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet, dette vil være viktig grunnlag og opplysning til plankonsulent for videre utarbeidelse av detaljplan.
Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Aktør Prosjektering AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes eller e-post monica@aktorprosjektering.no innen 15.08.2019. Kontaktperson er Monica Schultz, telefon 920 67 288 ved behov for nærmere opplysninger.


Fristen for å komme med innspill er satt til 15.08.2019 (ny frist 16.09.2019)

Vedlegg