Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for KÅRVIKHAMN NÆRINGSOMRÅDE i Senja kommune

26.02.2021

Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for gnr 36 bnr 75, 183, 217, 319, 218, 160, 167, 141, 270, 146, 92, 327 i Kårvikhamn, Senja kommune. PlanID 5421202105.

Forslagsstiller er Stella Polaris AS.

Orientering
Planområdet er på 50,6 dekar og vil bli regulert til næringsformål. 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til næring og LNF, samt NFFF i sjø. 

Det ble under UFS-møte avklart at planen medfører krav om konsekvensutredning uten planprogram med hjemmel i forskrift om KU §8 bokstav a og §10 bokstav d og h, basert på temaer landbruk og sikker byggegrunn.

Formålet med planen
Forslagstiller er grunneier, og ønsker å benytte eiendommen 36/75,183 mfl. til næringsformål. Formålet er å utvide dagens fabrikk. For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan. 

Medvirkning
Planstart er varslet ved annonse i Troms Folkeblad (26.02.2021), brev/epost er sendt til grunneiere, naboer og myndigheter.
Nærmeste naboer er invitert til et informasjonsmøte.
Plankonsulent vil rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Vi oppfordrer til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet, dette vil være viktig grunnlag og opplysning til plankonsulent for videre utarbeidelse av detaljplan.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, e-post marion@fjellknatt.no eller pr post Storgata 46B, 9300 Finnsnes innen 19.03.2021.

Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786. Forslagsstiller er Stella Polaris AS.

Fristen for å komme med innspill er satt til 19.03.2021