Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Detaljregulering for FINNLANDSNESET i Dyrøy kommune

09.02.2022

Fjellknatt Arkitektstudio AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for eiendommene gnr/bnr 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2/6, 29 i Dyrøy kommune.

Forslagstiller er Finnlandsnes Eiendom AS.


Orientering

Området er på 130,9 dekar og foreslås regulert til fritids- og turistformål, fritidsbebyggelse, kombinert boligformål, havneformål, parkering og grøntformål. I tillegg videreføres eksisterende bolig- og fritidsboligområder.

Gjeldende plangrunnlag er reguleringsplan for Finnlandsneset og Finnlandsholmen (PID: 1993001) fra 1993. I dagens plan er området regulert til campingplass, friluftsområde og fritidsbebyggelse.

I kystplanen (PID: 2018001) er området i sjø regulert til ferdsel og kombinerte formål i sjø og vassdrag (NFFF).

Små deler av området inngår i LNFR i kommuneplanens arealdel 2019 - 2029, som følge av at man regulerer inn avkjørsler.


Det er gjennomført oppstartsmøte med Dyrøy kommune den 18.10.2021 i henhold til plan og bygningsloven §12-8.Planen medfører etter plankonsulentens og kommunens vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan og bygningsloven. For nærmere vurdering vises til planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og KU-redegjørelse. 

Formålet med planen

Forslagstiller er grunneier av eiendommene 1/1 og 1/4 og ønsker å videreutvikle dagens turistnæring/campingområde, i tillegg til å etablere nye hyttetomter og videreutvikle området rundt eksisterende molo.

For å realisere dette må det utarbeides en detaljreguleringsplan.

Medvirkning

Planstart varsles ved annonse i Troms Folkeblad, brev til grunneiere, naboer og myndigheter, og ved kunngjøring på vår og Dyrøy kommunes nettside.

Berørte parter, som for eksempel naboer vil ved behov (eller etter ønske) bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Dyrøy kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46B, 9300 Finnsnes, e-post marion@fjellknatt.no innen 04.03.2022

Kontaktperson er Marion Olsen, telefon 413 87 786.

Fristen for å komme med innspill er satt til 04.03.2022 


Vedlegg