Mikkelbostad 

26.03.2021

Detaljregulering

Status: Pågående 
Planmyndighet: Dyrøy kommune

  • Privat planforslag. 
  • 66 dekar
  • Reguleres til fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, havneformål, veg, LNF 

Medarbeidere:

Marion Olsen - Plankonsulent