Leirkjosen rekreasjonsanlegg 

22.09.2020

Detaljregulering

Status: Pågående 
Planmyndighet: Senja kommune

  • Privat planforslag. 
  • 65,4 dekar. 
  • Reguleres til fritids- og turistformål, LNFR, vegformål, parkering, grav og urnelund, småbåtanlegg

Medarbeidere:

Marion Olsen - Plankonsulent