Arealplanlegging

Vi bistår deg i planprosessen og utarbeidelse av plandokumenter

Vi tilbyr komplette reguleringsplaner med prosesstyring og utarbeidelse av tilhørende plandokumenter. Vi bistår deg også med utarbeidelse av et utvalg plandokumenter eller ved behov for spesifikke ønsker. 

  • Plankart
  • Planbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • ROS-analyse
  • NML-vurdering
  • Planinitiativ
  • Konsekvensutredning

Referanseprosjekter

Privat planforslag. 65,4 dekar. Reguleres til fritids- og turistformål, LNFR, vegformål, parkering, grav og urnelund, småbåtanlegg

Privat planforslag. 119 dekar. Reguleres til fritids- og turistformål. I tillegg vil planen inneholde arealer avsatt til 2 boliger, veg og grøntarealer

Hamn i Senja

09.07.2019

Privat planforslag. 258 dekar. Reguleres til fritids-, rekreasjons- og turismebruk. I tillegg vil planen inneholde arealer avsatt til boliger og fritidsboliger samt grøntarealer

Privat planforslag. Reguleres til fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåthavn, veg og friluftsformål. 100 dekar.

Refshamna

16.05.2019

Privat planforslag. Reguleres til småbåthavn, fritids- og turistformål, friluftsformål sjø og land, veg. 235 dekar.

Privat planforslag. Reguleres til fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, veg og friluftsformål. 180 dekar.

Risøynes

11.06.2018

Status: pågående
Myndighet: Senja kommune

Vi bistår kommuner og private med rådgivning innenfor temaer om kulturminner og kunst. Vi har god kunnskap om tilpasning og forvaltning av kulturminner, verdivurdering av arkitektur og kulturminner samt samspillet mellom kunst og omgivelser.

Vi utarbeider også stedsanalyser for å belyse utvalgte tema. Dette gir et godt grunnlag for å skape meningsfulle og gode rom i forbindelse med plan og byggesaksarbeid. Vi gjør fortrinnsvis visuelle analyser og vurderinger av kulturmiljø.